Sabtu, 28 Maret 2015

Ahli hadits yang bermazhab Syafi'i (bag. 11)

21.        Ibnu Katsir
Nama lengkapnya adalah Abul Fida’ ‘Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi ad-Dimasyqi, lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir. Beliau lahir pada tahun 701 H dan wafat pada tahun 774 H dikuburkan bersebelahan dengan makam gurunya, Ibnu Taimiyah.
Beliau mengambil fiqh dari Syeikh Burhanuddin Ibnu al-Farkah dan lainnya. Mengambil hadits dari al-Hafizh al-Mizzi, al-Barzali dan al-Zahabi. Diantara yg mengambil manfaat ilmu beliau adalah Syihabuddin Ibnu Hajji.
Karya-karya beliau antara lain :
1.      Tafsir Ibnu Katsir
2.      Al-Bidayah wal-Nihayah
3.      Irsyad al-Faqih ila Ma’rifah Adallati al-Tanbih (kitab yang menyebut dalil-dalil fiqh mazhab Syafi’i untuk kitab al-Tanbih karya Syeikh Abu Ishaq al-Syairazi)
4.      Dan lain-lain

Beliau telah dimasukkan dalam golongan ulama bermazhab Syafi’i oleh al-Imam Razhiuddin al-Ghazzi al-‘Amiri al-Syafi’i (w. 864 H) dalam kitab beliau, Bahjah al-Nadhirin.[1]  KH Sirajuddin Abbas seorang ulama  yang cukup terkenal di Indonesia  juga telah memasukkan nama Ibnu Katsir dalam ulama-ulama bermazhab Syafi’i dalam buku karya beliau, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i.[2]
[1] Razhiuddin al-Ghazzi al-‘Amiri, Bahjah al-Nadhirin, Dar Ibnu Hazm, Beirut, Hal. 47-48
[2] KH Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i, Pustka Tarbiyah, Jakarta, Hal. 154-155

Selasa, 24 Maret 2015

Ahli hadits yang bermazhab Syafi'i (Bag. 10)

19. Ibnu Nashiruddin al-Dimasyqi

Ahli hadits dn sejarah kenamaan yang berasal dari negeri Syam ini mempunyai nama lengkap al-Hafizh al-Muarrikh al-Muhaddits Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad. Masyhur dengan nama Ibnu Nashiruddin al-Dimasyqi. Lahir pada 10 Muharam 777 H dan meninggal dunia pada pagi Jum’at 27 Rabiul Akhir 842 H dalam usia 65 tahun. Beliau mendapat ijazah dari ahli hadist terkenal Zainuddin al-Iraqi, Syeikh al-Bulqaini (ahli fiqh Syafi’i terkenal) dan lain-lain. Beliau telah dimasukkan dalam golongan ulama bermazhab Syafi’i oleh al-Imam Razhiuddin al-Ghazzi al-‘Amiri al-Syafi’i (w. 864 H) dalam kitab beliau, Bahjah al-Nadhirin[1]

Diantara kitab karya beliau yang pernah sampai ke tangan penulis adalah :
1.      Jami’u al-Atsar fi Sirri wa Maulid al-Mukhtar
2.      Al-Radd al-Wafir
3.      Majmu’ al-Rasail
Abu Ya’cub Nasyaati Kamal, pentahqiq kitab Jami’u al-Atsar fi Sirri wa Maulid al-Mukhtar di atas, dalam muqaddimah tahqiqnya menyebutkan satu persatu judul kitab karangan Ibnu Nashiruddin al-Dimasyqi , semuanya penulis hitung  sebanyak 75 buah karangan, yang kebanyakan kandungannya adalah dalam bidang hadits.[2]

  20. Nuruddin al-Haitsami

Nama lengkap beliau adalah al-Hafizh Nuruddin Abu Hasan Ali bin Abu Bakar bin Sulaiman al-Haitsami. Beliau lahir pada tahun 735 H. Menimba ilmu dan selalu mendampingi serta mengkhadam Zainuddin al-Iraqi (Ahli hadits pengarang Takrij hadits kitab Ihya Ulumuddin). Ulama yang sangat  gemar pada ilmu hadits dan mencintai ahli hadits ini meninggal dunia pada 19 Ramadhan 807 H. 

Diantara karya beliau adalah :
1.      Tartib al-Tsuqat li Ibnu Hibban
2.      Majma’ Al-Zawaid wa Manba’ al-Fawaid
3.      Dan lain-lain

Beliau telah dimasukkan dalam golongan ulama bermazhab Syafi’i oleh al-Imam Razhiuddin al-Ghazzi al-‘Amiri al-Syafi’i (w. 864 H) dalam kitab beliau, Bahjah al-Nadhirin[3]


[1] Razhiuddin al-Ghazzi al-‘Amiri, Bahjah al-Nadhirin, Dar Ibnu Hazm, Beirut, Hal. 54-55
[2] Abu Ya’cub Nasyaati Kamal dalam muqaddimah kitab Jami’u al-Atsar fi Sirri wa Maulid al-Mukhtar karya Ibnu Nashiruddin al-Dimasyqi, Dar al-Falah, Hal. 41-44
[3] Razhiuddin al-Ghazzi al-‘Amiri, Bahjah al-Nadhirin, Dar Ibnu Hazm, Beirut, Hal. 226-227