Rabu, 26 September 2012

Resensi kitab Minhaj al-Thalibin, karya al-Nawawi


Kitab al-Minhaj merupakan sebuah kitab fiqh yang sangat penting dan dianggap mu’tamad dalam Mazhab Syafi’i. Dengan mempelajari kitab ini, kita dengan mudah akan mengetahui mana yang merupakan pendapat Syafi’i dan mana yang merupakan pendapat para pengikutnya yang didasarkan kepada ushul Syafi’i dan juga dengan gamblang diketahui perbedaan pendapat, baik antara qaul Syafi’i sendiri maupun perbedaan pendapat dikalangan para pengikutnya dan sekaligus mengetahui pendapat mana yang rajih di antara pendapat-pendapat yang ada, sehinggga tidak heran jika kitab ini mendapat perhatian besar dikalangan ulama-ulama Syafi’iyah mutaakhirin. Karena kebesaran kitab al-Minhaj ini, maka banyak para ulama Syafi’iyah setelah beliau yang mensyarah, meringkasnya dan bahkan membuatnya dalam bentuk nadham sebagaimana terlihat dalam uraian sebelumnya. Mempunyai kedudukan yang utama dalam Mazhab Syafi’i, tidak lain adalah karena pengarang kitab ini sendiri mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam fatwa. Imam al-Nawawi, pengarang kitab ini dalam Mazhab Syafi’i merupakan seorang mujtahid tarjih yang fatwanya menjadi acuan dalam pengamalan, bahkan apabila bertentangan tarjihnya dengan ulama Syafi’iyah lainnya, maka pendapat al-Nawawi-lah yang harus diamalkan dan dianggap sebagai mazhab. Ibnu Hajar dan Ibnu ‘Alan mengatakan, diantara kitab-kitab al-Nawawi, kitab Minhaj al-Thalibin merupakan rujukan fatwa dalam mazhab Syafi’i setelah kitab Majmu’ Syarah al-Muhazzab, al-Tahqiq, al-Tanqih dan al-Raudhah.[1]  Kelebihan beliau dalam ilmu pengetahuan agama juga diikuti oleh kelebihan dalam pengamalan dan ketaqwaan. Hal ini terbukti dengan terjadinya beberapa kelebihan dalam bentuk karamah, antara lain sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu al-Naqib bahwa telunjuk jari beliau bersinar ketika padam lampu yang menyinari beliau saat beliau mengarang kitab.[2]

Riwayat hidup pengarang Minhaj al-Thalibin, Imam al-Nawawi
Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi atau lebih dikenal sebagai Imam Nawawi, adalah salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau lahir di Desa Nawa, dekat kota Damaskus, pada tahun 631 H (1233 M) dan wafat pada tahun 676 H (1277 M) Kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisbat nama beliau, an-Nawawi ad-Dimasyqi. Ia adalah seorang pemikir muslim di bidang fiqih dan hadits. Al-Nawawi seorang pakar hadits, fiqh, teologi, tafsir, sejarah, bahasa dan lain-lain. Dalam bidang fiqh, beliau mengikuti Mazhab Syafi’i dan dalam bidang teologi bermazhab al-Asy’ari.
Imam Nawawi merupakan seorang ulama yang sangat produktif dalam bidang tulis menulis. Kitab-kitab karya beliau antara lain :
 1. Syarh Shahih Muslim (penjelasan kitab Shahih Muslim)
 2. Riyadhus Shalihin (kumpulan hadits mengenai etika, sikap dan tingkah laku )
 3. Syarh Shahih al-Bukhari
 4. Al-Azkar (kitab mengenai zikir dan do’a)
 5. Al-Arba’in al-Nawawiyah (kumpulan hadits shahih)
 6. Al-Irsyad fii ‘Ulum al-hadits
 7. al-Taqrib wal-Taisir
 8. Raudhah al-Thalibin
 9. Majmu’ Syarah al-Muhazzab
 10. Minhaj al-Thalibin
 11. Tahrir Alfazh al-Tanbih
 12. Al-Tahqiq
 13. Syarh al-Wasith
 14. Al-Idhah fil-Manasik
 15. al-Fatawa
 16. Bustan al-Arifin[3]

Sanad kitab Minhaj al-Thalibin
Dalam mengarang al-Minhaj ini, Imam al-Nawawi mengambil ilmu dan tarjih dari gurunya, Imam ‘Alamah al-Kamal Salaar dari ‘Alamah Badr al-Din pengarang al-Syamil al-Shaghir. Beliau mengambil dari Syekh Islam Abd al-Ghafar al-Quzwainy pengarang al-Hawy al-Shaghir, beliau mengambil dari Abu al-Qasim al-Quzwainy al-Rafi’i dari Syekh Badruddin Muhammad bin al-Fadhal dari Imam ‘Izzuddin Muhammad bin Yahya. Beliau mengambil dari Hujjatul Islam Imam al-Ghazali dari Imam al-Haramain Abu al-Ma’aaly abd al-Mulk bin Muhammad al-Juwainy dari ayahnya Syekh Islam Muhammad al-Juwainy dari Abu Bakar al-Qufal al-Maruzy dari Abu Zaid al-Maruzy dari ‘Alamah Ibnu Suraij dari Zainuddin Abu Sa’id al-Anmaathy. Beliau mengambil dari Isma’il bin Yahya al-Muzny, beliau mengambil dari Imam Mazhab Sulthan Ulama Muhammad Idris al-Syafi’i.[4]
Adapun matan al-Minhaj merupakan ringkasan dari al-Muharrar karya al-Rafi’i yang beliau ringkas dari kitab al-Wajiz karya al-Ghazali. Al-Ghazali sendiri meringkasnya dari karya beliau sendiri yang bernama al-Wasith yang diringkas dari al-Basith yang juga karya beliau. Al-Ghazali meringkaskan Kitab al-Basith ini dari kitab al-Nihayah karya Imam al-Haramain. Kitab al-Nihayah merupakan syarah Mukhtashar al-Muzny, sedangkan Mukhtashar al-Muzny diringkas dari al-Um. Pendapat lain mengatakan kitab al-Nihayah merupakan ringksan dari empat kitab, yaitu al-Um, al-Imla’, al-Buwaithi dan Mukhtashar al-Muzny.[5]

Syarah kitab Minhaj al-Thalibin
Kitab al-Minhaj merupakan sebuah kitab fiqh yang dianggap penting dalam Mazhab Syafi’i, sehinggga banyak para ulama yang hidup sesudah al-Nawawi yang mensyarahnya, supaya pengikut Syafi’i dapat memahaminya dengan mudah dan benar. Syarah-syarah tersebut antara lain :
 1. Al-Bahr al-Mawaj ila Syarh al-Minhaj, karya Shafiuddin Ahmad bin al-‘Imad al-Aqfahasy
 2. Al-Diibaj ila Syarh al-Minhaj, karya Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi
 3. Tashhih al-Minhaj, karya Sirajuddin Umar bin Ruslan al-Bulqainy
 4. Dar al-Taj fi I’rab Masykal al-Minhaj, karya al-Suyuthi
 5. Al-Bahr al-Mawaj, karya Muhammad bin Fakhruddin al-Abar al-Maaridiny
 6. Al-Najm al-Wahaj ila Syarh al-Minhaj, karya Jamaluddin Muhammad bin Musa al-Damiry
 7. Syarh al-Minhaj, karya Taqiyuddin Abu Bakar bin Ahmad bin Syahbah
 8. Badayah al-Muhtaj ‘ala Syarh al-Minhaj, karya Ibnu Syahbah al-Asaady
 9. Irsyad al-Mihtaj ila Syarh al-Minhaj, karya Ibnu Syahbah al-Asaady
 10. Hadi al-Raghibin ila Syarh Minhaj al-Thalibin, karya Muhammad bin Abdullah bin Qadhi ‘Ajilun
 11. Tuhfah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, karya Ibnu Hajar al-Haitamy
 12. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, karya Muhammad bin Ahmad al-Ramly
 13. Mughni al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, karya Khatib Syarbainy
 14. Syarh al-Minhaj, karya Jalaluddin al-Mahally
 15. Syarh al-Minhaj, karya Ahmad bin Hamdan al-Azra’i
 16. Al-Ibtihaj ila Syarh al-Minhaj, karya Taqiyuddin al-Subky
 17. Syarh al-Minhaj, karya al-Asnawy
 18. Syarh al-Minhaj, karya Farj bin Muhammad al-Ardibily
 19. Syarh al-Minhaj, karya Zakariya al-Anshary
 20. I’anah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, karya Sayyed Muhammad bin Ahmad Abd al-Barry al-Ahdal
 21. Dan lain-lain[6]

Mukhtashar dan nadham dari kitab Minhaj al-Thalibin
Al-Minhaj al-Thalibin, disamping banyak syarahnya, juga ada para ulama yang meringkasnya dalam bentuk mukhtashar. Mukhtashar-mukhtashar itu antara lain :
1.      Al-Wahaj fii Ikhtishar al-Minhaj, karya Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf al-Andalusy
2.      Al-Manhaj al-Thulab, karya Zakariya al-Anshary. Kitab ini kemudian disyarah oleh pengarangnya sendiri dengan nama Fath al-Wahab

Al-Suyuthi salah seorang ulama Syafi’iyah abad ke X H, untuk memudah kaum muslimin menghafal kitab al-Minhaj, beliau telah membuat  isi al-Minhaj dalam bentuk nadham dengan nama al-Ibtihaj ila Nadham al-Minhaj.[7]

untuk mendapatkan kitab ini versi PDF download via link ini :
 http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i002609.pdf





[1] Sayyed Al-Bakry, I’anah al-Thalibin, Thaha Putra, Semarang, Juz. IV, Hal. 234
[2] Al-Faqih Sayyed Ahmad Maiqary Syumailah al-Ahdal, Sulam al-Muta’allim al-Muhtaj ila Ma’rifah Rumuz al-Minhaj, Hal. 16
[3] Muhammad Idrus Ramli, Mazhab al-Asy’ari, Khalista, Surabaya, Hal. 146-147
[4] Al-Faqih Sayyed Ahmad Maiqary Syumailah al-Ahdal, Sulam al-Muta’allim al-Muhtaj ila Ma’rifah Rumuz al-Minhaj, Hal. 19
[5] Sayyed Alwy bin Ahmad al-Saqaf, Sab’ah al-Kutub al-Mufidah, Usaha Keluarga, Semarang, Hal. 41-42
[6] Al-Faqih Sayyed Ahmad Maiqary Syumailah al-Ahdal, Sulam al-Muta’allim al-Muhtaj ila Ma’rifah Rumuz al-Minhaj, Hal. 24-28
[7] Al-Faqih Sayyed Ahmad Maiqary Syumailah al-Ahdal, Sulam al-Muta’allim al-Muhtaj ila Ma’rifah Rumuz al-Minhaj, Hal. 21-23

7 komentar:

 1. Assalamu'alaikum...
  untuk tapelajari tafsir qur_an toh tafsir yang paleng get.?

  BalasHapus
  Balasan
  1. sebagai pemula, sebaiknya dimulai dgn tafsir al-jalalain. atau Sirajul Munir karangan Syarbaini.

   wassalam

   Hapus
 2. Imam nawawi mengambil ilmu dr gurunya, imam 'alamah al kamal salar dari allamah badr al din, beliau mengambil....dst..
  Pu mksud kata DARI dan MENGAMBIL tsb?

  BalasHapus
  Balasan
  1. artinya silsilah ilmu beliau sesuai dengan urutan tersebut di atas. mengambil yang dimaksudkan di sini adalah belajar dan menerima riwayat dari ulama tersebut dan ulama itu belajar dan menerima riwayat dari ulama yang di atasnya...... dst

   Hapus
 3. Ustadz, apa kitab ini atau syarah dan mukhtashar sudah ada yang menterjemahkan? Ardi. Jakarta.

  BalasHapus