Sabtu, 28 Maret 2015

Ahli hadits yang bermazhab Syafi'i (bag. 11)

21.        Ibnu Katsir
Nama lengkapnya adalah Abul Fida’ ‘Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi ad-Dimasyqi, lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir. Beliau lahir pada tahun 701 H dan wafat pada tahun 774 H dikuburkan bersebelahan dengan makam gurunya, Ibnu Taimiyah.
Beliau mengambil fiqh dari Syeikh Burhanuddin Ibnu al-Farkah dan lainnya. Mengambil hadits dari al-Hafizh al-Mizzi, al-Barzali dan al-Zahabi. Diantara yg mengambil manfaat ilmu beliau adalah Syihabuddin Ibnu Hajji.
Karya-karya beliau antara lain :
1.      Tafsir Ibnu Katsir
2.      Al-Bidayah wal-Nihayah
3.      Irsyad al-Faqih ila Ma’rifah Adallati al-Tanbih (kitab yang menyebut dalil-dalil fiqh mazhab Syafi’i untuk kitab al-Tanbih karya Syeikh Abu Ishaq al-Syairazi)
4.      Dan lain-lain

Beliau telah dimasukkan dalam golongan ulama bermazhab Syafi’i oleh al-Imam Razhiuddin al-Ghazzi al-‘Amiri al-Syafi’i (w. 864 H) dalam kitab beliau, Bahjah al-Nadhirin.[1]  KH Sirajuddin Abbas seorang ulama  yang cukup terkenal di Indonesia  juga telah memasukkan nama Ibnu Katsir dalam ulama-ulama bermazhab Syafi’i dalam buku karya beliau, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i.[2]
[1] Razhiuddin al-Ghazzi al-‘Amiri, Bahjah al-Nadhirin, Dar Ibnu Hazm, Beirut, Hal. 47-48
[2] KH Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i, Pustka Tarbiyah, Jakarta, Hal. 154-155

Tidak ada komentar:

Posting Komentar