Selasa, 24 Maret 2015

Ahli hadits yang bermazhab Syafi'i (Bag. 10)

19. Ibnu Nashiruddin al-Dimasyqi

Ahli hadits dn sejarah kenamaan yang berasal dari negeri Syam ini mempunyai nama lengkap al-Hafizh al-Muarrikh al-Muhaddits Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad. Masyhur dengan nama Ibnu Nashiruddin al-Dimasyqi. Lahir pada 10 Muharam 777 H dan meninggal dunia pada pagi Jum’at 27 Rabiul Akhir 842 H dalam usia 65 tahun. Beliau mendapat ijazah dari ahli hadist terkenal Zainuddin al-Iraqi, Syeikh al-Bulqaini (ahli fiqh Syafi’i terkenal) dan lain-lain. Beliau telah dimasukkan dalam golongan ulama bermazhab Syafi’i oleh al-Imam Razhiuddin al-Ghazzi al-‘Amiri al-Syafi’i (w. 864 H) dalam kitab beliau, Bahjah al-Nadhirin[1]

Diantara kitab karya beliau yang pernah sampai ke tangan penulis adalah :
1.      Jami’u al-Atsar fi Sirri wa Maulid al-Mukhtar
2.      Al-Radd al-Wafir
3.      Majmu’ al-Rasail
Abu Ya’cub Nasyaati Kamal, pentahqiq kitab Jami’u al-Atsar fi Sirri wa Maulid al-Mukhtar di atas, dalam muqaddimah tahqiqnya menyebutkan satu persatu judul kitab karangan Ibnu Nashiruddin al-Dimasyqi , semuanya penulis hitung  sebanyak 75 buah karangan, yang kebanyakan kandungannya adalah dalam bidang hadits.[2]

  20. Nuruddin al-Haitsami

Nama lengkap beliau adalah al-Hafizh Nuruddin Abu Hasan Ali bin Abu Bakar bin Sulaiman al-Haitsami. Beliau lahir pada tahun 735 H. Menimba ilmu dan selalu mendampingi serta mengkhadam Zainuddin al-Iraqi (Ahli hadits pengarang Takrij hadits kitab Ihya Ulumuddin). Ulama yang sangat  gemar pada ilmu hadits dan mencintai ahli hadits ini meninggal dunia pada 19 Ramadhan 807 H. 

Diantara karya beliau adalah :
1.      Tartib al-Tsuqat li Ibnu Hibban
2.      Majma’ Al-Zawaid wa Manba’ al-Fawaid
3.      Dan lain-lain

Beliau telah dimasukkan dalam golongan ulama bermazhab Syafi’i oleh al-Imam Razhiuddin al-Ghazzi al-‘Amiri al-Syafi’i (w. 864 H) dalam kitab beliau, Bahjah al-Nadhirin[3]


[1] Razhiuddin al-Ghazzi al-‘Amiri, Bahjah al-Nadhirin, Dar Ibnu Hazm, Beirut, Hal. 54-55
[2] Abu Ya’cub Nasyaati Kamal dalam muqaddimah kitab Jami’u al-Atsar fi Sirri wa Maulid al-Mukhtar karya Ibnu Nashiruddin al-Dimasyqi, Dar al-Falah, Hal. 41-44
[3] Razhiuddin al-Ghazzi al-‘Amiri, Bahjah al-Nadhirin, Dar Ibnu Hazm, Beirut, Hal. 226-227

Tidak ada komentar:

Posting Komentar