Selasa, 13 Juni 2017

Mampu dengan jalan yakin, apakah boleh berijtihad?

Al-Imam al-Suyuthi dalam kitab al-Asybah wan Nadhair mengatakan : Qaidah Fiqh yang ke sembilan belas adalah :
القادرعلى اليقين هل له الاجتهاد والاخذ بالظن فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع
Orang yang mampu beramal dengan yakin, apakah boleh baginya melakukan ijtihad dan berpegang kepada dhan?. Ini ada khilaf, sedangkan tarjihnya berdasarkan khilaf pada furu’nya.
Furu’-furu’nya adalah sebagai berikut :
1.    Seseorang mempunyai dua bejana air, salah satunya bernajis (ragu mana yang suci). Sedangkan dia mampu menggunakan air  suci dengan cara yakin, sebab dia berada dalam laut atau bersamanya ada bejana yang ketiga yang diyakini suci atau menggunakan air suci secara yakin dengan cara mencampurkan kedua bejana air tersebut sehingga kumpulan air mencapai dua qulah dan yakin suci. Maka menurut pendapat yang lebih shahih boleh baginya ijtihad dalam memilih mana satu antara dua bejana tersebut yang suci tanpa beralih ke air lain yang dipastikan suci.
2.    Seseorang mempunyai dua pakaian, salah satunya bernajis (ragu mana yang suci). Sedangkan dia mampu mencari pakaian lain yang yakin suci. Maka menurut pendapat yang lebih shahih boleh baginya ijtihad.
3.    Seseorang ragu masuk waktu shalat, sedangkan dia mampu menetapkan waktu shalat dengan yakin atau keluar dari tempat gelap untuk melihat matahari. Maka menurut pendapat yang lebih shahih boleh baginya ijtihad.
4.    Menurut pendapat yang lebih shahih tidak sah shalat menghadap hijr Ismail, yakni ukuran yang datang riwayat yang mengatakan ukuran tersebut termasuk baitullah (ka’bah). Sebabnya berbeda-beda riwayat tentang ukuran yang termasuk baitullah,  ada riwayat tujuh hasta, ada riwayat enam hasta dan riwayat lain lima hasta. Semua riwayat tersebut ada dalam Shahih Muslim. Karena itu, kita harus berpaling kepada yakin, yakni menghadap ka’bah.
5.    Termasuk furu’ qaidah ini juga, ijtihad pada waktu kehadiran Nabi SAW atau pada zaman beliau. Maka menurut pendapat yang lebih shahih boleh ijtihad.
6.    Dipastikan tidak boleh berijtihad seorang mujtahid apabila menemukan nash syara’ pada suatu masalah.
7.    Dipastikan penduduk Makah tidak boleh berijtihad tentang kiblat. Perbedaan masalah kiblat dengan masalah bejana ; berpaling dari ijtihad dalam masalah bejana menyia-nyiakan harta, sedangkan pada kiblat hanya mempunyai satu jihat. Maka mencari cara lain-sedangkan dia mampu atas jihat itu- adalah bermain-main. Adapun pada masalah bejana banyak jihat.
8.    Dipastikan boleh berijtihad, seseorang tasyabbuh antara bata suci dan bata bernajis. Sedangkan bersamanya ada bata lain yang diyakini suci dan tidak ada kemudharatan padanya. Maka boleh baginya berijtihad tanpa khilaf berdasarkan kutipan dari Syarah al-Muhazzab.


(Sumber : Al-Imam al-Suyuthi, al-Asybah wan Nadhair, al-Haramain, Singapura, Hal. 123)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar