Selasa, 27 Januari 2015

Ahli hadits yang bermazhab Syafi’i (bag. 7)

14.        Ibnu al-Mulaqqin (723-804 H)
Ibnu al-Mulaqqin yang telah dimasukkan oleh Ibnu Qadhi al-Syubhah (w. 851 H) dalam golongan ulama bermazhab Syafi’i dalam kitabnya, Thabaqat al-Syafi’iyah ini mempunyai nama lengkap Sirajuddin Abu Hafash Umar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah al-Anshari al-Andalusi (asal beliau) al-Misri. Beliau lebih populer dengan nama Ibnu al-Mulaqqin, karena sepeninggal ayah beliau, ibu beliau menikah dengan Syeikh Isa al-Magribi al-Mulaqqin.  Ibnu al-Mulaqqin yang  lahir pada Rabi’ul  Awal 723  H dan meninggal dunia pada Rabi’ul Awal 804 H ini menimba ilmu pada al-Asnawi dan guru-gurunya yang lain.
Ada tiga tokoh ulama yang sangat cemerlang pada zamannya yang hidup semasa beliau yaitu beliau sendiri yang mempunyai banyak karya tulis, al-Bulqaini yang mempunyai kemampuan yang luas dalam bidang fiqh Syafi’i dan al-Iraqi yang mendalam bidang ilmu hadits. Ajaibnya, masing-masing ketiga ulama ini  lahir berselang jaraknya hanya satu tahun dan meninggal duniapun berselang satu tahun.
Beliau mempunyai karya tulis yang banyak sekali, sebagian ahli mengatakan karya beliau ini mencapai tiga ratus kitab. Karya-karyanya itu antara lain :
1.      Al-Minhaj
2.      Al-Tanbih
3.      Al-Hawi
4.      Syarah al-Hawi
5.      Syarah al-Bukhari
6.      Zawaid Muslim
7.      Zawaid Abu Daud
8.      Zawaid al-Turmidzi
9.      Zawaid al-Nasa-i
10.  Zawaid Ibnu Majah
11.  Syarah Alfiah fi al-‘Arabiyah
12.  Syarah Minhaj al-Baidhawi
13.  Syarah Mukhtashar Ibnu al-Hajib
14.  Al-Kafi
15.  Badr al-Munir
16.  Takhrij Ahadits al-Muhazzab
17.  Takhrij Ahadits al-Wasith
18.  Al-I’lam bil Fawaid Umdah al-Ahkam
19.  Al-Thabaqat al-Syafi’iyah
20.  Ghayah al-Suul fi Khasais al-Rasul
21.  Dan lain-lain.[1]

Abu Bakar Hidayatullah al-Hasyani (w. 1014 H) juga telah memasukkan nama Ibnu al-Mulaqqin ini dalam golongan ulama bermazhab syafi’i dalam kitabnya, Thabaqat al-Syafi’iyah.[2]

15.         Ibnu ‘Asakir (499-571 H)
Ibnu al-Subki (w. 771 H) telah memasukkan nama beliau dalam ulama-ulama bermazhab Syafi’i dalam kitab beliau, Thabaqat al-Syafi’iyah al-Kubra. Nama lengkap beliau adalah Abu Qasim Ali bin Hasan bin Hibbatullah Ibn Abdullah bin Al-Husain Ibnu ‘Asakir. Beliau ini seorang al-Syeikh al-Imam, pendukung dan pengkhadam al-Sunnah,  imam ahli hadits pada zamannya. Ibnu Asakir yang lahir pada tahun 499 H ini mempunyai guru luar biasa banyaknya, yakni mencapai 1300 orang. Salah seorang guru fiqh beliau adalah Abu Hasan al-Sulami.  Pernah belajar pada Madrasah al-Nidhamiyah. (Perguruan tinggi di Baghdad yang memegang teguh kepada mazhab Syafi’i). Beliau meninggal dunia pada Tanggal 11 Ra’jab 571 H di Damsyiq.
Diantara karya-karya beliau adalah :
1.      Tarikh al-Syam
2.      Al-Athraf
3.      Tabyin Kadzab al-Muftari fii ma Nusiba ila al-Imam Abi Hasan al-Asy’ari
4.      Dan beberapa karangan dan tarikh lainnya.[3]
[1] Ibnu al-Syubhah, Thabaqat al-Syafi’iyah, Dairah al-Ma’arif al-Utsmaniyah, Juz. IV, Hal. 53-58
[2] Hidayatullah al-Hasyani, Thabaqat al-Syafi’iyah, Dar al-Afaq al-Jadidah, Beirut, Hal. 235
[3] Ibnu al-Subki, Thabaqat al-Syafi’iyah al-Kubra, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Juz. VII, Hal. 215-223

Tidak ada komentar:

Posting Komentar