Kamis, 29 Januari 2015

Ahli hadits yang bermazhab Syafi’i (Bag. 8)

16.        Ibnu Hajar al-Asqalani. (773-852 H)
Al-Shakhawi (w. 902 H) salah seorang seorang murid Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya, al-Jawahir wal-Durar  fi Tarjamah Syeikh Islam Ibnu Hajar (kitab biografi Ibnu Hajar al-Asqalani) mengatakan, nama lengkap Ibnu Hajar al-Asqalani adalah Syihabbuddin Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad Ibnu Hajar al-Asqalani dengan dinisbahkan kepada sebuah kota bernama ‘Asqalan di Palestina yang merupakan asal keluarga beliau. Beliau lahir di Mesir pada 22 Sya’ban 773 H.[1]
Guru-guru beliau antara lain :
1.      Zainuddin al-Iraqi
2.      Al-Haitsami
3.      Ibnu al-Mulaqqin
4.      Dan lain-lain[2]

Ibnu Hajar al-Asqalani banyak sekali melahirkan karya-karya gemilang, terutama dalam bidang ilmu hadits. Al-Shakhawi telah menyebut satu persatu nama kitab karya Ibnu Hajar al-Asqalani, yakni sebanyak 205 buah dalam kitabnya, al-Jawahir wal-Durar. Kitab-kitab karya beliau itu antara lain :
1.      Talkhis al-Jam’i baina al-Shahihaini
2.      al-Jam’u baina al-Shahihaini
3.      Mukhtashar al-Targhib wal-Tarhib lil Munziri
4.      Bulughul Maram
5.      Ta’liq ‘ala al-Mauzhu’at li Ibnu al-Jauzi
6.      Al-I’jab bin Bayan al-Asbab
7.      Al-Itqan fi Jami Ahadits Fadhail al-Qur’an
8.      Al-Qaul al-Musaddad fi al-Zabb ‘an Musnad Ahmad
9.      Kasyf al-Satar bi Raka’ataini ba’da al-Witir
10.  Fathul Barri
11.  Syarh al-Turmidzi
12.  Manaqib al-Syafi’i
13.  Lisan al-Mizan
14.  Dan lain-lain[3]

Ibnu Hajar al-Asqalani adalah seorang ahli hadits tiada bandingannya pada zamannya. Ini terbukti dengan banyaknya karya-karya tulis beliau yang sampai sekarang tetap dijadikan sebagai rujukan oleh umat Islam dewasa ini. Dan jangan lupa meskipun beliau mempunyai kemampuan luar biasa dalam ilmu hadits, namun beliau dalam bidang fiqh tetap bermazhab Syafi’i. Berikut pernyataan ulama-ulama kenamaan tentang beliau sebagai bukti keagungan ilmu beliau dan beliau menjadikan mazhab Syafi’i, sebagai mazhab dalam fiqh, antara lain :
1.      Al-Bulqani dalam memberi ijazah kepada Ibnu  Hajar al-Asqalani menulis :
“Telah aku ijazahkan kepadanya untuk mengajar, menyibuk diri dan mengifta’ dengan apa yang sudah dihasilkannya tersebut dan dengan mazhab Syafi’i yang sudah dikuasainya, karena telah berkumpul padanya ilmu, faham dan ifadah.”[4]

2.      Ibnu Hajji al-Husbani dalam menyebut nama  Ibnu Hajar al-Asqalani  mengatakan :
“Al-Imam al-Hafidh al-Mufid al-Bari’ al-Muttaqin yang mempunyai banyak faedah dan fadhilah, Jamal al-Muhaditsin, Penyatu semua pengarang-pengarang Syihabbudin Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad yang terkenal dengan nama Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai asalnya, al-Mishri al-Syafi’i.”[5]

3.      Waliuddin al-Iraqi dalam menyebut nama  Ibnu Hajar al-Asqalani  mengatakan :
“Syihabbuddin Mufti al-Muslimin Abi al-Fadhl Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Syafi’i.”[6]

Salah seorang murid Ibnu Hajar al-Asqalani adalah Jalaluddin al-Mahalli pengarang kitab fiqh Syafi’i, yaitu kitab Syarh Minhaj al-Thalibin, sebuah kitab fiqh yang cukup terkenal di Indonesia dan dunia Islam umumnya.[7]
KH Sirajuddin Abbas seorang ulama  yang cukup terkenal di Indoensia dan bahkan di Asia Tenggara, juga telah memasukkan nama Ibnu Hajar al-Asqalani dalam ulama-ulama bermazhab Syafi’i dalam buku karya beliau, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i.[8]

17.        Jamaluddin Abu al-Hujaj al-Mizzi
Ibnu al-Subki (w. 771 H) telah memasukkan nama beliau dalam ulama-ulama bermazhab Syafi’i dalam kitab beliau, Thabaqat al-Syafi’iyah al-Kubra. Nama lengkap beliau adalah Yusuf bin al-Zakki Abdurrahman bin Yusuf bin Ali bin Abd al-Malik Ibn Ali bin Abi Zahr bin al-Kalbi al-Qudha-i al-Dimasyqi. Beliau yang merupakan guru besar dari Ibnu al-Subki, pengarang Thabaqat al-Syafi’iyah al-Kubra adalah seorang ahli hadits dan al-hafidh pada zamannya. Dalam menggambarkan kedalaman ilmu hadits al-Mizzi ini, Ibnu al-Subki mengatakan, tidak ada seorangpun yang sebanding dengan beliau sesudah Ibnu ‘Asakir. Yang mengambil hadits dari al-Mizzi antara lain Ibnu Taimiyah, al-Birzali, al-Zahabi, Ibnu Said al-Nass, al-Subki dan lain-lain.
Al-Mizzi lahir pada malam 10 Rabi’ul Akhir 654 H di Halab dan meninggal dunia pada Hari Sabtu 12 Safar 742 H di Dar al-Hadits al-Asyrafiyah di Damsyiq dan dikebumikan di Maqbarah al-Sufiyah.
Diantara karya al-Mizzi kitab Tahzib al-Kamal dan al-Athraf.[9]
Untuk menggambar kebesaran al-Zahabi dalam ilmu hadits, pengarang Thabaqat al-Syafi’iyah al-Kubra mengatakan :
“Pada zaman ku ada empat hafizh (ahli hadits), yakni al-Mizzi, al-Birzali, al-Zahabi dan Syeikh al-Imam al-Walid (Imam al-Subki), tidak ada yang kelima pada zaman mereka.”[10]


[1] Al-Shakhawi, al-Jawahir wal-Durar, Dar Ibnu Hazm, Hal. 101-104
[2] Al-Shakhawi, al-Jawahir wal-Durar, Dar Ibnu Hazm, Hal. 202-208
[3] Al-Shakhawi, al-Jawahir wal-Durar, Dar Ibnu Hazm, Hal. 660-685
[4] Al-Shakhawi, al-Jawahir wal-Durar, Dar Ibnu Hazm, Hal. 271
[5] Al-Shakhawi, al-Jawahir wal-Durar, Dar Ibnu Hazm, Hal. 275
[6] Al-Shakhawi, al-Jawahir wal-Durar, Dar Ibnu Hazm, Hal. 284
[7] Al-Shakhawi, al-Jawahir wal-Durar, Dar Ibnu Hazm, Hal. 636
[8] KH Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i, Pustka Tarbiyah, Jakarta, Hal. 157
[9] Ibnu al-Subki, Thabaqat al-Syafi’iyah al-Kubra, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Juz. X, Hal. 395-401
[10] Ibnu al-Subki, Thabaqat al-Syafi’iyah al-Kubra, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Juz. IX, Hal. 100

Tidak ada komentar:

Posting Komentar