Senin, 12 Januari 2015

Ahli hadits yang bermazhab Syafi’i (bag. 3)

5.        Al-Baihaqi (384-458 H)
Ibnu al-Subki (w. 771 H) telah memasukkan nama beliau dalam ulama-ulama bermazhab Syafi’i dalam kitab beliau, Thabaqat al-Syafi’iyah al-Kubra. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Abdullah bin Musa al-Baihaqi al-Naisaburi al-Khusraujirdi. Khusraujird adalah sebuah desa di Baihaq. Beliau dilahirkan pada tahun 384 H. Al-Baihaqi yang mempunyai guru lebih dari seratus orang ini belajar fiqh pada Nashir al-‘Umary dan belajar ilmu kalam berdasarkan mazhab al-Asy’ari. Di antara karya beliau adalah :
a.       Al-Sunan al-Kabir, yang berisi hadits-hadits Nabi SAW
b.      Ma’rifah al-Sunan wal Atsar, sebuah kita yang sangat dibutuhkan oleh yang ingin menggali fiqh Syafi’i. Menurut Syeikh al-Imam, maksudnya itu mengenal  al-Syafi’i dengan sunnah dan atsar
c.       Al-Mabsuth, mengandung nash-nash dari Imam Syafi’i.
d.      Al-Asmaa wal Sifat
e.       Al-I’tiqad
f.       Dalail al-Nubuwah
g.      Syu’ab al-Imam
h.      Manaqib al-Syafi’i
i.        Al-Da’waat al-Kabir
j.        Al-Khilafiyaat
k.      Manaqib Imam Ahmad
l.        Ahkam al-Qur’an lil Syafi’i
m.    Dan lain-lain.

Beliau menetap di Baihaq, kemudian diajak pindah ke Naisabur untuk mengajar ulama-ulama Naisabur kitab Ma’rifah al-Sunan wal Atsar. Al-Baihaqi merupakan salah seorang ulama ahli hadits yang sangat berjasa meriwayat nash-nash Imam Syafi’i serta membela mazhabnya. Beliau wafat di Naisabur pada Tanggal 10 Jumadil Awal 458 H dan dikubur di Khusraujird.[1]
Al-Asnawi juga telah memasukkan nama al-Nasa-i dalam ulama-ulama bermazhab Syafi’i dalam kitabnya, Thabaqat al-Syafi’iyah.[2] Diantara ulama lain yang memasukkan al-Baihaqi dalam ulama bermazhab Syafi’i adalah Ibnu Qadhi al-Syubhah (w. 851 H) dalam kitabnya, Thabaqat al-Syafi’iyah.[3]

6.        Al-Darimi (w. 280 H)
Ibnu al-Subki (w. 771 H) telah memasukkan nama beliau dalam ulama-ulama bermazhab Syafi’i dalam kitab beliau, Thabaqat al-Syafi’iyah al-Kubra. Nama lengkap beliau adalah Abu Said Utsman bin Said bin Khalid bin Said al-Sijistani al-Darimi. Disamping seorang ahli hadits terkenal, beliau juga seorang ahli fiqh. Guru beliau dalam bidang hadits antara lain Ahmad bin Hanbal, Ali bin al-Madini, Ishaq bin Rahuwiah dan Yahya bin Ma’in. Dalam bidang fiqh, salah seorang guru beliau adalah al-Buwaithi (salah seorang murid Imam Syafi’i). Al-Darimi pulang ke rahmatullah pada bulan Dzulhijjah 280 H. Diantara kitab karya beliau adalah :
a.       Kitab fi al-Radd ‘ala al-Jahmiyah
b.      Kitab fi al-Radd ‘ala Bisyr al-Marisi
c.       Al-Musnad al-Kabir [4]

Al-Asnawi juga telah memasukkan nama Al-Darimi dalam ulama-ulama bermazhab Syafi’i dalam kitabnya, Thabaqat al-Syafi’iyah.[5]


[1] Ibnu al-Subki, Thabaqat al-Syafi’iyah al-Kubra, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Juz. IV, Hal. 8-12
[2] Al-Asnawi, Thabaqat al-Syafi’iyah, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Juz. I, Hal. 98
[3] Ibnu al-Syubhah, Thabaqat al-Syafi’iyah, Dairah al-Ma’arif al-Utsmaniyah, Juz. I, Hal. 226
[4] Ibnu al-Subki, Thabaqat al-Syafi’iyah al-Kubra, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Juz. II, Hal.302-304.
[5] Al-Asnawi, Thabaqat al-Syafi’iyah, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Juz. I, Hal. 249

Tidak ada komentar:

Posting Komentar