Senin, 26 Januari 2015

Ahli hadits yang bermazhab Syafi’i (bag.6)

11.             Ibnu Hibban (w. 354 H)
Nama lengkap beliau adalah Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu’az bin Ma’bad al-Busti al-Tamimy. Beliau wafat pada malam Jum’at pada 8 SyawAl 354 H. Beliau mendengar hadits dari Husain bin Idris al-Harawi, Abu Khalifah, al-Nasa-i, Imran bin Musa, Abu Ya’la, Hasan bin Sufyan, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Diantara karangan beliau adalah al-Musnad al-Shahih (Shahih Ibnu Hiban), al-Anwa’ wal Taqsim, al-Jarh wal Ta’dil, al-Tsuqat dan al-Tarikh, al-Dhu’afa dan lain-lain. Abu Sa’ad al-Idrisy mengatakan, Ibnu Hiban pernah menjadi qadhi di Samarqand, beliau adalah ahli fiqh, hafizh atsar, alim dengan ilmu kedokteran, ilmu nujum dan lain-lain. Ibnu al-Subki (w. 771 H) telah memasukkan nama beliau dalam ulama-ulama bermazhab Syafi’i dalam kitab beliau, Thabaqat al-Syafi’iyah al-Kubra.[1]  
Diantara ulama lain yang memasukkan Ibnu Hibban dalam ulama bermazhab Syafi’i adalah Ibnu Qadhi al-Syubhah (w. 851 H) dalam kitabnya, Thabaqat al-Syafi’iyah.[2]

12.        Zainuddin al-Iraqi (725-806 H)
Nama lengkap beliau adalah Zainuddin Abdurrahim bin Husain bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Ibrahim al-Iraqi. Beliau lahir pada Jumadil awal 725 H dan wafat pada bulan Sya’ban 806 H. Asal beliau dari Iraq dan menetap di Kairo Mesir. Beliau belajar ilmu hadits pada Syeikh ‘Ilauddin bin al-Turkimani al-Hanafi, fiqh pada al-Asnawi, al-Imad al-Balbisi dan lain-lain. Murid beliau antara lain anak beliau sendiri, Waliuddin al-Iraqi, Nuruddin al-Haitsami, Burhanuddin al-Abnaasi, al-Dumairy, al-Farsukury, Jamaluddin bin Dhahirah, Syihabuddin Ibn Hajar  al-Asqalani dan Burhanuddin al-‘Ajmi al-Halabi.
Karya-karya beliau antara lain :
1.      Takhrij Hadits al-Ihya
2.      Syarh Alfiyah (tentang ilmu hadist)
3.      Al-Ba’its ‘ala al-Khalash min Hawadits al-Khushas
4.      Taqrib al-Asanid wa Tartib al-Masaanid
5.      Nadham Gharib al-Qur’an
6.      Nadham al-Sirah al-Nubuwah
7.      Nadham al-Minhaj al-Baidhawi
8.      Tatimmah al-Muhimmah
9.      Dan lain-lain

Diantara ulama yang memasukkan Zainuddin al-Iraqi dalam ulama bermazhab Syafi’i adalah Ibnu Qadhi al-Syubhah (w. 851 H) dalam kitabnya, Thabaqat al-Syafi’iyah.[3]

13.             Waliuddin al-Iraqi (762-826 H)
Ulama ahli hadits yang mempunyai nama lengkap, Waliuddin Ahmad bin Abdurrahim bin Husain bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Ibrahim al-Iraqi ini telah dimasukkan sebagai ulama bermazhab Syafi’i oleh Ibnu Qadhi al-Syubhah (w. 851 H) dalam kitabnya, Thabaqat al-Syafi’iyah. Beliau ini merupakan anak dari ulama hadits terkenal, Zainuddin al-Iraqi. Beliau lahir pada Zulqaidah 762 H dan berpulang ke rahmatullah pada bulan Sya’ban 826 H.  Disamping berguru pada ayahnya sendiri, beliau juga belajar pada al-Haitsami, al-Bulqaini dan lain-lain.
Diantara karya-karya beliau adalah :
1.      Tahrir al-Fatawa ‘ala al-Tanbih
2.      Al-Minhaj
3.      Al-Hawi
4.      Akhzu Nukht al-Nasya-i
5.      Al-Tausyih
6.      Nukht Ibnu al-Naqib ‘ala al-Minhaj
7.      Nukt al-Hawi li Ibnu al-Mulaqqin
8.      Dan lain-lain[4]

bersambung..




[1] Ibnu al-Subki, Thabaqat al-Syafi’iyah al-Kubra, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Juz. III, Hal. 131-132
[2] Ibnu al-Syubhah, Thabaqat al-Syafi’iyah, Dairah al-Ma’arif al-Utsmaniyah, Juz. I, Hal. 105
[3] Ibnu al-Syubhah, Thabaqat al-Syafi’iyah, Dairah al-Ma’arif al-Utsmaniyah, Juz. IV, Hal. 34-38
[4] Ibnu al-Syubhah, Thabaqat al-Syafi’iyah, Dairah al-Ma’arif al-Utsmaniyah, Juz. IV, Hal. 103-105

Tidak ada komentar:

Posting Komentar