Selasa, 06 Januari 2015

Beberapa singkatan nama-nama ulama Syafi’iyah

Berikut ini beberapa singkatan nama-nama ulama Syafi’iyah yang sering digunakan dalam kitab-kitab mazhab Syafi’i yang kami kutip dari risalah al-Ishtilahati al-Kalamiyah wal Harfiyah fi Kutub al-Syafi’iyah, karya Dr Nu’man Jaghim :
1.        ق ل : Qalyubi, nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi (w. 689 H). Diantara karya beliau : Syarah Tanbih, Manhaj al-Wushul fi Ilmi al-Ushul, Tazkirah Al-Qalyubi fi al-Thab, Hasyiah ‘ala Syarh al-Jarumiyah fi al-nahwi dan Hasyiah ‘ala Syarh Minhaj al-Thalibin

2.        ب ر : Al-Barmawi, nama lengkap beliau adalah Syamsuddin Muhammad bin Abd al-Dayim bin Isa bin Faris aL-Barmawi (w. 831 H). Diantara karya beliau : Syarah al-Bukhari dan Nadham Alfiah fi Ushul Fiqh. Ada juga yang mengisyarahkan kepada : al-Barlasi, nama lengkap beliau : Syihabuddin Ahmad al-Barlasi yang digelar dengan ‘Amirah (w. 957 H). Diantara karya beliau Hasyiah ‘ala Kunz al-Raghibin (Hasyiah ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin) dan Hasyiah ‘ala Syarh al-Jam’u al-Jawami’ karya al-Subki

3.        حج : Ibnu Hajar, nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitamy al-Sa’adi al-Anshary (w. 974 H). Diantara karya beliau : Tuhfah al-Muhtaj.

4.        م ر : Muhammad al-Ramli, nama lengkap beliau adalah Syamsuddin anak dari Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Hamzah al-Ramli (w. 1004 H). Diantara karya beliau : Nihayah al-Muhtaj dan al-Fatawa. Ada juga yang mengisyarahkan kepada Ahmad al-Ramli, nama lengkap beliau adalah Syihabuddin ayah dari Syamsuddin al-Ramli di atas. Untuk membedakan dengan anaknya di atas, kadang-kadang penulis kitab menyebutnya dengan الشهاب م ر. Diantara karya beliau : ِSyarah Zubad karya Ibnu Ruslan, Syarah Mandhumah al-Baidhawi fi al-Nikah dan Risalah fi Syuruth al-Imamah.
5.        خ ط : al-Khatib al-Syarbaini, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ahmad al-Syarbaini (w. 977 H). Diantara karya beliau Mughni al-Muhtaj, al-Siraj al-Munir dan al-Fatah al-Rabbany

6.        ش : Ibnu al-Asykhar, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abu Bakar al-Asykhar al-Zabidy al-Yamani (w. 991 H). Diantara karya beliau AHasyiah ‘ala al-Bahjah karya al-‘Amiry, Syarah Syuzur al-Zahb dan Mandhumah fi Asmaa-i al-Rijal

7.        س م : Ibnu Qasim al-‘Ubady, nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Ahmad bin Qasim al-‘Ubady (w. 994 H). Diantara karya beliau : Fath al-Ghafar bi Kasyf Mukhbiah Ghayah al-Ikhtishar, Hasyiah ‘ala Syarh al-Bahjah karya Ibnu al-Wardy, Hasyiah ‘ala Alfiah Ibnu Malik fi Nahwi dan Hasyiah ‘ala Syarh Nihayah al-Muhtaj.
8.        ط ب : Manshur al-Thabalawy, nama lengkap beliau adalah Sabth Nashir al-Din Muhammad bin Salim (w. 1014 H). Diantara karya beliau : Syarh ‘ala al-Azhariyah dan Syarh ‘ala Syarh Tashrif al-‘Azzi karya al-Taftazany.

9.        ز ي : ‘Ali al-Ziyadi, nama lengkap beliau adalah Ali bin Yahya al-Ziyadi al-Mishry (w. 1024 H). Diantara karya beliau Syarh al-Manhaj dan Syarh al-Muharrar karya al-Rafi’i

10.    ح ل : al-Halaby, nama lengkap beliau adalah Ali bin Ibrahim bin Ahmad al-Halaby (w. 1044 H). Diantara karya beliau : Hayiah ‘ala Syarh al-Manhaj, Insan al-‘Uyun fi Sirah al-Ma’mun yang lebih dikenal dengan Sirah al-Halabiyah dan Faraid al-‘Uqud al-Alawiyah fi Hall Alfazh Syarh al-Azhariyah fi al-Nahwi.

11.    س ل : Sulthan al-Mazaahi, nama lengkap beliau adalah Sulthan bin Ahmad bin Salamah bin Ismail Abu al-Azaa-im al-Mishry al-Azhary (w. 1073 H). Diantara karya beliau : Hayiah ‘ala Syarh al-Manhaj

12.    ع ش : Ali Syibran Malasy, nama lengkap beliau adalah Ali bin Ali Syibran Malasy Abu al-Zhia’ Nuruddin (w. 1087 H). Diantara karya beliau : Hasyiah ‘ala Nihayah al-Muhtaj, Hasyiah ‘ala al-Mawahib al-Laduniyah karya al-Qishthalany dan Hasyiah ‘ala Syamail karya Ibnu Hajar.

13.    ع ن : al-‘Inani, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Daud bin Sulaiman al-‘Inani Syamsuddin (w. 1098 H). Diantara karya beliau : Hasyiah ‘ala Umdah al-Rabih fi Ma’rifah al-Thariq al-Wazhih karya al-Ramli dan Fath al-Karim al-Wahab fi Syarh Tanqih al-Lubab

14.    ح ف : al-Hafny atau al-Hafnawy, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Salim bin Ahmad al-Hafnawy atau al-Hafny (w. 1181 H). Diantara karya beliau : al-Tsamarah al-Bahaiyah fi Asmaa-I al-Sahabah al-Badriyah dan Hasyiah ‘ala Syarh al-Asymuny.

15.    أ ج : al-Ajhury, nama lengkap beliau adalah Athiyah bin Athiyah al-Burhan al-Syafi’i (w. 1190 H). Diantara karya beliau : Irsyad al-Rahman li Asbab al-Nuzul, al-Nasakh wal Tasyabbuh, Hasyiah ‘ala Tafsir al-Jalalain, Syarh Mukhtashar al-Sanusi dan Hasyiah ‘ala Syarh al-Baiquniyah

16.    ك : al-Kurdy, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madany (w. 1194 H). Diantara karya beliau : al-Hawasyi al-Madaniyah ‘ala Syarh al-Muqaddimah al-Hazhramiyah dan ‘Uqud al-Durur fi Bayan Mushtalah Ibnu Hajar

17.    ب : Baa Faqih, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Husein bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Baa Faqih (w. abad 11 H). Diantara karya beliau : Syarh al-Jarumiyah dan Syarh al-Milhah

18.    ب ج : al-Bujairumy, nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairumy (w. 1221 H). Diantara karya beliau : Hasyiah ‘ala Syarh al-Manhaj dan al-Iqna’ fi Hall Alfazh Abi Syuja’

19.    ش ق : al-Syarqawi, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syarqawi al-Khaluti (w. 1227 H). Diantara karya beliau : Fath al-Qadir al-Khabir bi Syarh Taisir al-Tahrir, al-Jawair al-Sunniyah ‘ala al-Aqaid al-Syarqiyah dan Tuhfah al-Nadhirin fi Man Walaa Misr min al-Wulaat wal Shalathin.

20.    با ج : al-Bajury, nama lengkap beliau adalah Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajury (w. 1277 H). Diantara karya beliau : Hasyiah ‘ala Mukhtashar al-Sanusi, Hasyiah ‘ala al-Syansyuriah fi al-Faraidh, Hasyiah ‘ala Fath al-Qarib dan Hasyiah ‘ala Jauharah al-Tauhid.

21.    أ ط : Syeikh al-Athfihi

22.    حميد/عيد : Syeikh Abd al-Hamid al-Daghastani. Diantara karya beliau Hasyiah ‘ala Tuhfah

23.    خ ض: Syeikh Khidhir al-Syaubary, pengarang kitab Hasyiah Tuhfah al-Thulab


24.    م د : Syeikh Hasan al-Munthawi yang lebih terkenal dengan nama al-Madabighi (w. 1170 H), pengarang kitab Hasyiah ‘ala Syarh al-Khatib al-Syarbaini ‘ala Matn Abi Syuja’ yang dinamakan dengan Kifayah al-Labib fi Syarh Abi Syuja’ lil Khatib.

12 komentar:

 1. mantab banget, saya mau pakai buat nama anak saya

  BalasHapus
 2. Balasan
  1. ya, terima kasih kalau berkenan menambahkannya lagi

   Hapus
 3. Gure tanyong bacut
  Na cit meurumpok lam kitab,
  Pendapat Almakhsiy,,
  Kiban profil gopnyan gure.. ?
  Terimakasih sebelumjih..

  BalasHapus
 4. izin copas dan share tgk

  BalasHapus
 5. MANTAB.. IZIN MEMETIK ILMUNYA..

  BalasHapus
 6. Kalau ع-ق apa ustaz.soalnya barusan saya jumpai dlam kitab jauhar maknun.mohon keteranganya.terimakasih

  BalasHapus