Sabtu, 30 April 2011

Ghayatul Wushul (terjemahan & penjelasannya), devinisi hukum, hal. 7

وبما تقررعلم ان خطاب الوضع حكم شرعى متعارف وهو ما اختاره ابن الحاجب خلافا لما جرى عليه الأصل وذلك لانه لا يعلم الا بوضع الشرع كالخطاب التكليفى بل قيل انه لاحاجة لذكره لأنه داخل فى الإقتضاء والتخييراذ لامعنى لكون الزوال مثلا سببا لوجود الظهر الا ايجابها عنده ولا لكون الطهارة شرطا للإقدام على البيع الا إباحة الإقدام عندها وتحريمه عند فقدها وقيل انه ليس بحكم حقيقة لأنه ليس بإنشاء بل خبر عن ترتب آثار هذه الأمور عليها قال البرماوى وليس لهذا الخلاف كبير فائدة بل هو خلاف لفظى واذا ثبت ان الحكم خطاب الله ( فَلاَ يُدْرَكُ حُكْمٌ إِلاَّ مِنَ اللَّـهِ ) فلا يدرك العقل شيئا مما يأتى عن المعتزلة المعبر عن بعضه بالحسن والقبح بالمعنى الآتى على الأثر

Dengan hal-hal yang telah tetap sebelumnya, dimaklumi bahwa khithab wadh’i merupakan hukum syar’i yang ma’ruf, yaitu pendapat yang telah dipilih oleh Ibnu al-Hajib,(1) berbeda dengan yang dipegang oleh Asal. Hal itu, karena tidak dapat dimaklumi sebuah hukum kecuali dengan wadha’ syar’i, sama halnya dengan khithab taklifi. Bahkan ada yang mengatakan tidak diperlukan menyebutnya, karena khithab wadh’i masuk dalam bentuk tuntutan dan pilihan. Sebabnya tidak ada makna, umpama keadaan tergelincir matahari menjadi sebab bagi wujud dhuhur kecuali diwajibkan dhuhur itu pada ketika tergelincir matahari dan tidak ada makna keadaan suci merupakan syarat untuk melakukan jual beli kecuali dibolehkan melakukan jual beli pada ketika suci dan haram pada ketika tidak suci. Dikatakan, sesungguhnya khithab wadh’i bukanlah hukum pada hakikat. Karena ia bukan insya’i, tetapi hanya mengabarkan tentang berlakunya sifat perkara-perkara ini atas semua itu. Al-Barmawy(2) mengatakan khilaf ini tidak banyak faedahnya, tetapi ia hanya khilaf lafzhi. Apabila telah fositif sesungguhnya hukum hanyalah titah Allah, (maka tidak didapati suatu hukum kecuali dari Allah) maka akal tidak mendapati sesuatupun, yakni hal-hal yang dikemukakan dari Mu’tazilah yang di-’ibarat dari sebagiannya dengan al-husn (baik) dan al-qabh (buruk) dengan makna yang akan datang kemudian.

Penjelasan
(1)Nama lengkap Ibnu Hajib adalah Abu Amr Usman bin Umar bin Abu Bakar bin Yunus al-Kurdy al-Dawiny. Beliau seorang ulama besar bermazhab Maliki. Wafat di kota al-Iskadariyah pada tahun 646 H. Salah seorang guru beliau adalah al-Syathibi, pengarang kitab al-I’tisham.1
(2)Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abd al-Daim bin Musa bin Abd al-Daim bin Faris bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Nai’my Al-Barmawy, dinisbahkan kepada Barmah, sebuah kampung di sebelah barat Mesir. Beliau lahir tahun 763-831 H, merupakan seorang ulama besar bermazhab Syafi’i dalam bidang fiqh dan Asy’ari dalam bidang akidah. Diantara guru beliau adalah Imam Zarkasyi, al-Bulqainy dan lain-lain 2

DAFTAR PUSTAKA
1.Muqaddimah kitab Rafa’ al-Hajib ‘an Mukhashar Ibn al-Hajib, ‘Alim al-Kutub, Juz. I Hal. 11, 16 dan 26
2.Khalid bin Bakar bin Ibrahim ‘Abid, Fawaid al-Sunniah fi Syarah Alfiah, (Disertasi untuk meraih gelar doctor pada Fak. Syari’ah Ummulquraa) Juz. I, Hal.7-14

Tidak ada komentar:

Posting Komentar